25 aprilie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate (Pl-x 238/2014). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate. Iniţiatori? Nu. Comisia? Vă rog, doamnă deputat.

Mariana-Venera Popescu Raport asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, trimisă cu adresa Pl-x 238/2014 din 28 aprilie 2014. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 23 aprilie 2014. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, în scopul acordării posibilităţii autorităţilor publice locale ca, prin regulamente proprii, să reglementeze mai permisiv activitatea de panotaj publicitar, fără a mai exista obligaţia ca prin aceste regulamente să fie delimitate zonele de publicitate lărgită şi respectiv zonele de publicitate restrânsă. La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; avizul negativ al Comisiei pentru industrii şi servicii; punctele de vedere negative ale Guvernului. Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 14 februarie 2017. La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 de membri ai comisiei. Din analiza iniţiativei legislative s-a constatat că actul normativ în vigoare distinge între cele două categorii de zone de publicitate, respectiv restrânsă şi lărgită, în raport cu valoarea arhitectural-urbanistică şi de peisaj, precum şi cu potenţialul de competitivitate economică a localităţii. Autorităţile administraţiei publice locale, în baza principiilor descentralizării şi autonomiei locale, au deplina libertate să îşi definească una dintre cele două tipuri de zone, în raport cu contextul local. Această distincţie reprezintă o corelare cu legislaţia în vigoare şi cu privire la protecţia zonelor construite protejate, a monumentelor istorice, precum şi cu angajamentele asumate de statul român, inclusiv prin Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000. Menţionăm că forma în vigoare nu obligă autorităţile administraţiei publice locale să delimiteze ambele categorii de zone, acestea având libertatea să le delimiteze, în funcţie de părţile din localitate ... (Vociferări.) În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Vă rog. Domnule Buican, puteţi veni până la prezidiu? Dumneavoastră.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal solicită retrimiterea la comisie pentru două săptămâni a acestui proiect de lege. Considerăm că are un impact pozitiv, sub aspectul a ceea ce înseamnă descentralizarea autorităţilor publice locale şi o mai bună reglementare care să ţină cont de realităţile de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, în ceea ce priveşte politicile generate de zona de publicitate şi de acest spectru comercial. Aşadar, cerem retrimiterea la comisie. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot. 45 de voturi pentru, 76 împotrivă. Respinsă. Intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Vot final.