19 aprilie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice (Pl-x 408/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 28. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 51 din 8 martie 2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice. Comisiile - pentru industrii sau pentru administraţie? Comisia pentru industrii, domnul Iancu.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cele două comisii menţionate de dumneavoastră au fost sesizate, pentru dezbaterea în fond, cu proiectul de lege menţionat. Proiectul a fost respins de Senat - şi este explicabil -, pentru că iniţiativa îşi propune să reglementeze Legea nr. 51, în sensul că doreşte redefinirea termenului de "operator regional"; eliminarea serviciului de transport public local de sub Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi, de asemenea, doreşte modificări cu privire la operatorii care îşi desfăşoară activitatea în zona gestiunii delegate. În urma dezbaterilor, comisiile au constatat că acest cadru instituţional adecvat, precum şi respectarea politicii de regionalizare în aria fiecărui proiect au reprezentat condiţii de aprobare a finanţării proiectelor din cadrul POS Mediu 2007-2013, fiind, de asemenea, menţinută ca şi cerinţă esenţială, inclusiv pentru aprobarea proiectelor finanţate prin POIM 2014-2020. De altfel, regionalizarea reprezintă un aspect-cheie al politicii de dezvoltare a sectorului serviciilor comunitare de utilităţi publice, având ca scop îmbunătăţirea performanţelor din sector, atât printr-un management de calitate, cât şi prin dezvoltarea unor economii de scară. Prin adoptarea iniţiativei legislative s-ar periclita utilizarea fondurilor europene nerambursabile, acordate prin POS Mediu în perioada 2007-2013, precum şi absorbţia fondurilor ce urmează a fi alocate prin POIM în perioada 2014-2020. În consecinţă, membrii celor două comisii, cu unanimitate de voturi, propun plenului respingerea propunerii legislative.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Nu. Domnul Moldovan? Da? Vă rog.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc. Grupul PNL va vota împotriva acestei iniţiative, deoarece, cum a spus şi antevorbitorul, s-ar periclita utilizarea fondurilor europene nerambursabile, acordate prin POS Mediu în perioada de programare 2007-2013, precum şi absorbţia fondurilor ce urmează a fi alocate prin POIM în perioada 2014-2020. Mai mult, Regulamentul nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători, de abrogare a Regulamentelor 1191/69 şi 1107/70 ale Consiliului, pe care se fundamentează iniţiativa legislativă, este aplicabil doar transportului public local, celelalte servicii de utilităţi publice, cum ar fi alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat, salubrizarea localităţilor, iluminatul public, administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale ce urmează a fi afectate, fiind supuse dispoziţiilor din legislaţia comunitară şi naţională enunţate mai sus. Din aceste motive, Grupul PNL va vota împotrivă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii, dacă mai sunt? Nu mai sunt.