19 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 349/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Iniţiatori? Comisia pentru buget? Domnul Nosa.

Iuliu Nosa Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege amintit. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 13 septembrie 2016. La întocmirea raportului s-a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru politică economică şi avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Guvernul României a transmis un punct de vedere, conform căruia nu susţine adoptarea proiectului de lege. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 227, în materia taxelor şi impozitelor locale şi a cotei de TVA pentru unele servicii locale propunându-se, în principal, următoarele: majorarea cheltuielilor deductibile, în cazul cheltuielilor de sponsorizare, mecenat, şi pentru acordarea de burse private, de la 5%, cât este în prezent, la 10%; generalizarea cotei de impozit de 3% pentru veniturile obţinute din transferul dreptului de proprietate. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de lege menţionat a fost discutat în şedinţa din 11 aprilie 2017. În urma examinării şi a opiniilor exprimare, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de lege, cu amendamentele prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Leoreanu.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 227 privind Codul fiscal, în materia taxelor şi impozitelor locale şi a cotei de TVA pentru unele servicii locale, propunându-se, în principal, pe lângă majorarea cheltuielilor deductibile în cadrul cheltuielilor de sponsorizare, acordare de burse de la 5%, cât este în prezent, la 10%, generalizarea cotei de impozit de 3% pentru veniturile obţinute din transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor, aplicarea cotei de 9% în cazul prestării anumitor categorii de servicii, asimilarea, în cadrul Titlului IX, "Impozite şi taxe locale" a PFA, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale cu contribuabilii persoane fizice, şi posibilitatea pentru autorităţile locale de a acorda scutiri/reduceri de la impozit pentru anumite categorii de imobile. Aceste scutiri şi impozite urmând a fi acordate începând cu luna următoare îndeplinirii condiţiilor, şi nu cu anul financiar următor, precum şi modul de calcul a impozitului pe terenuri şi clădiri. Grupul PNL din Camera Deputaţilor va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu. Cu amendamentele admise din raport, proiectul de lege merge la votul final. Respingeri.