19 aprilie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.465 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Pl-x 353/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 13. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 465 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci? Domnul Nosa.

Iuliu Nosa Raport înlocuitor asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 465 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere cu proiectul de lege amintit. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea alin. (2) al art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, urmărindu-se eliminarea de la impozitare a terenurilor de până la 400 m˛, aflate în altă categorie decât cea de terenuri cu construcţii. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 4 aprilie 2017. În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a propunerii legislative, cu amendamentele admise, prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. Da? Domnul Leoreanu.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul deputaţilor Partidului Naţional Liberal, ca iniţiatori şi susţinători în Comisia pentru buget, finanţe, vor susţine şi în plen această propunere legislativă. Considerăm nedreaptă şi aberantă această prevedere legislativă care, în momentul de faţă, prin Codul fiscal, impozitează primii 400 m˛ din terenurile aflate în intravilan, ca terenuri de construcţii, deşi ele fac parte din terenurile agricole. De altfel, în jurul locuinţelor, ca o tradiţie în zona rurală, în oraşele mici, casele au terenuri care sunt folosite ca terenuri agricole, iar prin această prevedere, care este în momentul de faţă în Codul fiscal, s-a ajuns la impozitări aberante pentru oameni care se află la limita subzistenţei. Aşadar, noi vom vota pentru adoptarea acestei propuneri legislative. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.