21 martie 2017 – Supunerea la votul final:

Nicolae-Liviu Dragnea Bună ziua, stimaţi colegi. Vă rog să luaţi loc în bănci. Începem şedinţa de vot final, de astăzi. Potrivit art. 123 alin. (3) din Regulament, în cazul votului prin mijloace electronice, înaintea şedinţei de vot final, vom proceda la verificarea cvorumului de şedinţă, prin realizarea votului de control. Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. O să facem acest vot de control, apăsând tasta "Prezent". Să înceapă votul. 226 prezenţi. Îi invit pe liderii grupurilor parlamentare să verifice listele de vot şi dacă sunt eventuale neconcordanţe, să le sesizeze. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Trecem la exprimarea votului. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Să înceapă votul. Cu 257 de voturi pentru, un vot contra şi 5 colegi care nu votează, hotărârea a fost adoptată. Legi ordinare. Adoptări. 2. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - procedură de urgenţă. Comisia pentru buget propune adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014. Să înceapă votul. Cu 245 de voturi pentru, 19 voturi contra, o abţinere şi un coleg prezent nu votează, proiectul de lege a fost adoptat. 3. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut - Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică - dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 decembrie 2016 - procedură de urgenţă. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Să înceapă votul. 269 de voturi pentru, două voturi contra, un coleg prezent nu votează. Proiectul de lege a fost adoptat. 4. Legea pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, reexaminată la cererea Preşedintelui României - procedură de urgenţă. Comisia pentru muncă propune adoptarea legii, în forma prezentată de Senat. Să înceapă votul. 195 de voturi pentru, 73 de voturi contra, 3 abţineri. Proiectul de lege a fost adoptat. 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti - procedură de urgenţă. Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru buget propun adoptarea proiectului de lege. Să înceapă votul. 267 de voturi pentru, o abţinere şi un prezent nu votează. Proiectul de lege a fost adoptat. 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea proiectului de lege. Să înceapă votul. 271 de voturi pentru, un prezent nu votează. Proiectul de lege a fost adoptat. Punctul 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Să înceapă votul. 270 de voturi pentru, 2 colegi prezenţi nu votează. Proiectul de lege a fost adoptat. Punctul 8. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru cultură propun adoptarea proiectului de lege. Domnule Munteanu, nu vă grăbiţi. Să înceapă votul. Acum puteţi. Cu 213 voturi pentru, 30 de voturi contra, 25 abţineri, 3 colegi prezenţi nu votează, proiectul de lege a fost adoptat. Punctul 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal; PL-x 58/2017; lege ordinară. Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru buget propun adoptarea proiectului de lege. Să înceapă votul. 271 de voturi pentru, 0 contra, 0 abţineri, toţi colegii au votat. Proiectul de lege a fost aprobat. Punctul 10. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 8 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură; PL-x 371/2017; lege ordinară. Comisia pentru agricultură propune adoptarea proiectului de lege. Să înceapă votul. 210 voturi pentru, 60 voturi contra, 3 abţineri. Proiectul de lege a fost adoptat. Punctul 11. Proiectul de Lege pentru completarea art. 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică propun adoptarea proiectului de lege. Să înceapă votul. 269 de voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abţineri, toţi colegii au votat. Proiectul de lege a fost adoptat. Punctul 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică propun adoptarea proiectului de lege. Să înceapă votul. 196 de voturi pentru, două voturi contra, 74 de abţineri. Proiectul de lege a fost adoptat. În continuare - legi ordinare, respingeri. Punctul 13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006; Pl-x 229/2016. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu propun respingerea propunerii legislative. Să înceapă votul. 260 de voturi pentru, 9 voturi contra, o abţinere, 2 colegi nu votează. Proiect adoptat. Punctul 14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006; Pl-x 245/2016. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu propun respingerea propunerii legislative. Să înceapă votul. 274 de voturi pentru, o abţinere, un coleg nu votează. Proiectul de lege a fost adoptat. Propunerea de respingere a proiectului de lege a fost adoptată. Punctul 15. Propunerea legislativă pentru completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006; Pl-x 211/2016. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu propun respingerea propunerii legislative. Să înceapă votul. 272 de voturi pentru, o abţinere, un coleg nu votează. Propunerea legislativă a fost respinsă. Punctul 16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Pl-x 246/2016. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu propun respingerea propunerii legislative. Să înceapă votul. 276 de voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abţineri, toţi colegii au votat. Propunerea a fost respinsă. Punctul 17. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006; PL-x 263/2016. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu propun respingerea proiectului de lege. Să înceapă votul. 279 de voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abţineri, toţi colegii au votat. Propunerea a fost respinsă. Cinci propuneri de modificare a Legii vânătorii, toate respinse. Nu ţineţi cont de nicio propunere de la vânători. Punctul 18. Propunerea legislativă de completare a Ordonanţei de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare; Pl-x 381/2016. Comisia pentru buget propune respingerea propunerii legislative. Să înceapă votul. 280 de voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abţineri, toţi colegii au votat. Propunerea a fost respinsă. Punctul 19. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Pl-x 170/2016. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică propun respingerea propunerii legislative. Să înceapă votul. 280 de voturi pentru. Unanimitate. Propunerea a fost respinsă. Punctul 20. Propunerea legislativă privind accesul liber la conexiuni publice de internet; Pl-x 446/2016. Comisia pentru tehnologia informaţiei propune respingerea propunerii legislative. Să înceapă votul. Cu 256 de voturi pentru, două voturi contra, 19 abţineri, propunerea a fost respinsă. 21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; Pl-x 363/2016. Comisia pentru buget şi Comisia juridică propun respingerea propunerii legislative. Să înceapă votul. 276 de voturi pentru, două abţineri. Propunerea a fost respinsă. 22. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice; Pl-x 65/2016. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru cultură propun respingerea. Să înceapă votul. 270 de voturi pentru, două voturi contra, o abţinere, un coleg nu votează. Propunerea a fost respinsă. 23. Propunerea legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor achiziţionate de persoanele fizice sau juridice, potrivit legii; Pl-x 749/2010. Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură propun respingerea. Să înceapă votul. 276 de voturi pentru, două abţineri. Propunerea a fost respinsă. Legi organice. Adoptări. 24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 10/2017; procedură de urgenţă. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de lege. Prima Cameră sesizată. Data depunerii la Camera Deputaţilor - 22.11.2016. Data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final - 26.04.2017, potrivit art. 115 din Constituţie şi art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Să înceapă votul. 274 de voturi pentru, 3 abţineri, un coleg nu votează. Proiectul de lege a fost adoptat. 25. Propunerea legislativă privind protejarea pădurilor din România; Pl-x 360/2015; lege organică. Propunerea comisiilor, de respingere a iniţiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi - votul final din 6.09.2016 - şi, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. A fost primit raportul comun suplimentar - 1 noiembrie 2016. Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Camerei Deputaţilor din 21.03.2017, comisiile menţinându-şi raportul de respingere. Conform prevederilor art. 104 alin. (3) şi ale art. 97 alin. (3) din Regulament, procedura se finalizează cu propunerea de adoptare a iniţiativei legislative. Să înceapă votul. Cu 91 de voturi pentru, 174 de voturi contra, 5 abţineri, 3 colegi nu votează, proiectul de lege a fost respins. (Domnul deputat Tinel Gheorghe solicită explicarea votului.) Vă rog.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Consecvenţi solicitării noastre de astăzi, când v-am cerut să retrimitem la comisie acest proiect de act normativ şi să găsim o formă care să răspundă nevoilor de administrare a fondului forestier şi presiunii care se exercită asupra pădurii - până la urmă discutam despre exportul extracomunitar, foarte important -, am votat pentru propunerea de adoptare a acestui text de act normativ. Între vorbe şi fapte, la PNL nu există diferenţă, la dumneavoastră există. Clamaţi protecţia, protejarea pădurii, dar astăzi, de Ziua internaţională a pădurii, daţi un vot împotriva pădurii. Şi e bine ca lucrurile acestea să se ştie.

Nicolae-Liviu Dragnea Vă rog, doamna deputat Doina Pană.

Adriana-Doina Pană Spre deosebire de PNL, unde votul este strict demagogic, noi am justificat în discuţia de la plen de ce votăm în acest fel. România nu mai este exportator de buştean, este importator de buştean. Importăm 2.000.000 m 3 de buştean şi exportăm 300.000 m 3 de buştean. Oricum, indiferent de situaţie, am intra în infringement, în momentul în care am vota o asemenea lege. E şi un nonsens, pentru că nu-şi are locul, noi suntem importatori de buştean. Mulţumesc.

Nicolae-Liviu Dragnea Mai doreşte cineva să explice votul? Mai este? Da. (Rumoare.)

Corneliu Olar Vreau numai să-i amintesc...

Nicolae-Liviu Dragnea Stimaţi colegi...

Corneliu Olar doamnei ministru...

Nicolae-Liviu Dragnea Stimaţi colegi, Fiţi mai...

Corneliu Olar ... eu n-aş fi de acord cu niciun metru cub să iasă din sală, sub stare brută. Mulţumesc. (Aplauze.)

Nicolae-Liviu Dragnea Aţi văzut de ce l-am lăsat? Şi totuşi mai doreşte cineva să ... Vă rog.

Ion Tabugan Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară a votat împotrivă. Şi de ce? Pentru că în ultima vreme ne confruntăm cu foarte, foarte multe probleme legate de circulaţia materialului lemnos. Şi atunci, cum au mai fost anii anteriori, o perioadă - sperăm să ne adunăm 3-4, să facem o iniţiativă legislativă -, o perioadă de 2 ani să suspendăm exportul de lemn brut şi, în special, de furnire. Aici este valoare foarte, foarte mare, prin prelucrare. Ar trebui să ne mai uităm în curtea noastră. De ce să ne uităm tot timpul în curtea Europei, cei care fac ce vor, cum nu vor, şi ne arată nouă cu degetul cum să creştem pădure şi ce să facem cu lemnul nostru, când ei acum vin şi ne spun nouă ce şi cum trebuie să protejăm. Milioane de hectare protejate, dar nu vin cu un leu să ne dea, şi cetăţenii noştri nu au cu ce să se încălzească iarna - bătrânii noştri, copiii noştri -, cu lemn de foc. Şi atunci, de ce să nu interzicem o perioadă, ca să putem rezolva, într-un fel sau altul, un control asupra întregii mase lemnoase, aşa cum o să vină şi Legea contravenţiilor silvice, încât să putem menţine un control asupra mişcării masei lemnoase pe piaţa lemnului, indiferent de ce sortiment. Acesta a fost motivul nostru, nu că am vrea... şi legat de 300.000 m 3 sau de 3.000 m 3 sau de 3.000.000... Raţiunea este de a ţine sub control, aşa cum vrem, să nu se defrişeze pădurile, şi lemnul să nu ia altă direcţie, şi să aducă plusvaloare în ţara noastră. Vă mulţumesc.

Nicolae-Liviu Dragnea Vă mulţumesc şi eu. Mai este o solicitare de la domnul deputat Rodeanu, de la USR.

Bogdan-Ionel Rodeanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Titlul acestei iniţiative este de actualitate, este de interes naţional, dar substratul şi felul în care a fost expusă, plus avizele negative pe care le-a primit ne-au determinat să credem că nu este un proiect care să poată fi aplicat şi care respectă reglementările naţionale şi europene. Susţinem, în continuare, orice fel de iniţiativă şi o considerăm o prioritate pentru Grupul parlamentar al USR. O prioritate care reprezintă un interes naţional şi o emblemă a statului român. Continuăm iniţiativele şi ne expunem oricărui fel de colaborare între parlamentari pentru a demara şi pentru a finaliza o formă care să stea în picioare, să respecte interesul naţional şi mai ales reglementările europene. Vă mulţumesc.

Nicolae-Liviu Dragnea Vă mulţumesc. Înţeleg că nu mai sunt solicitări pentru explicarea votului. Putem trece la partea a III-a. Legi organice. Respingeri. Punctul 26 de pe ordinea de zi. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006; PL-x 890/2015. Şi pentru acest proiect de lege, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu propun respingerea. Să înceapă votul. Eu vă spun la final, eu mă abţin. 270 de voturi pentru, 3 abţineri, propunerea a fost respinsă. Punctul 27 de pe ordinea de zi. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi pentru completarea art. 4 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului; Pl-x 510/2014; lege organică. Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură propun respingerea propunerii legislative. Să înceapă votul. 277 de voturi pentru, o abţinere, propunerea a fost respinsă. Declar închisă şedinţa de vot final de astăzi. Biroul permanent, la ora 14,00. 14,00 trecut de fix. Şedinţa s-a încheiat la ora 13,36.