21 martie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind accesul liber la conexiuni publice de internet (Pl-x 446/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 29. Propunerea legislativă privind accesul liber la conexiuni publice de internet. Iniţiatori? Comisia? Domnul Drulă.

Cătălin Drulă Domnule preşedinte, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu această Propunere legislativă privind accesul liber la conexiuni publice de internet. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această propunere legislativă în şedinţa din 5 octombrie 2016. Consiliul Legislativ, Comisia pentru industrii şi Comisia juridică - toate au avizat negativ propunerea legislativă. De asemenea, Guvernul a transmis un punct de vedere negativ asupra acestei propuneri legislative. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului legislativ care să permită accesul liber la conexiuni publice de internet a tuturor cetăţenilor români, în spaţiile publice de pe teritoriul ţării, impunând autorităţilor locale şi operatorilor de telefonie mobilă anumite obligaţii. În conformitate cu art. 61, Comisia pentru tehnologia informaţiei a dezbătut propunerea legislativă pe parcursul mai multor şedinţe. În urma dezbaterilor, membrii au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea acestei propuneri legislative. În raport cu obiectul şi conţinutul, propunerea face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Domnul Moldovan, dezbateri generale.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte. Membrii Grupului PNL vor vota pentru respingerea propunerii legislative privind accesul liber la conexiuni publice de internet, din următoarele considerente: acordarea unor gratuităţi prin lege este pasibilă a genera tarife mai ridicate la serviciile conexe, deoarece operatorii de telefonie vor dori să acopere costurile legate de furnizarea cu titlu gratuit a unor servicii. Mai mult, în mediul rural, unde serviciile de telefonie şi internet nu au acoperire, prevederile acestei iniţiative nu pot fi aplicate. Propunerea legislativă face trimitere la articolele care au fost abrogate, excedează dispoziţiilor legislaţiei europene, existând riscul declanşării unei proceduri de infringement şi încalcă Constituţia României. Stabilirea obligaţiei de a furniza gratuit internet sau de a permite accesul gratuit la o conexiune de internet de persoanele juridice de drept privat îngrădeşte exercitarea libertăţii economice, libertate fundamentală prevăzută la art. 45 din Constituţia României, care prevede că "Accesul liber al persoanei la o activitate economică, liberă iniţiativă şi exercitarea acestora, în condiţiile legii, sunt garantate". Din aceste motive, Grupul PNL va vota împotriva acestei iniţiative legislative care impune obligaţii. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt.