7 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia "Stichting Europeana" - Olanda (PL-x 433/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia "Stichting Europeana" - Olanda. Vă rog, Guvernul.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ştirbu. Domnul preşedinte Ştirbu.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Bună ziua, dragi colegi. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia "Stichting Europeana" - Olanda. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19 a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu PL-x 433 din 10 octombrie 2016, a primit avize favorabile de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 5 octombrie. Conform art. 75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 din Regulamentul Camerei, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Guvernului a participat la lucrările comisiei un domn secretar de stat din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Fundaţia Stichting Europeana" - Olanda pentru derularea proiectului - "Europeana" - Biblioteca Digitală Europeană, în valoare de 20.000 de euro, din bugetul aprobat, al Ministerului Culturii, pe 2016. La dezbaterea proiectului de lege, comisia a avut în vedere avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ. În majoritate de voturi, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a avizat, a aprobat cu un raport de adoptare proiectul respectiv. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Şi eu vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dezbateri generale? Nu sunt. Vot final, nefiind amendamente.