14 februarie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (PL-x 768/2015). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 73. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. Iniţiatori? Nu. Comisia pentru mediu sau pentru administraţie. Domnul Borza.

Remus-Adrian Borza Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii unei noi definiţii cu denumirile speciale şi caracteristicile aferente - privind "arborii excepţionali" din interiorul localităţilor, stabilirii/completării atribuţiilor şi obligaţiilor administraţiei publice locale pentru ţinerea evidenţei/constituirea registrelor locale ale arborilor excepţionali, cu sistemul informaţional aferent, stabilirea contravenţiei/sancţiunii cu amendă contravenţională "pentru fiecare" comună, oraş, municipiu şi primărie de sector "pentru fiecare lună de întârziere pentru constituirea registrelor locale ale arborilor excepţionali". Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 28 octombrie 2015. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea acestui raport, comisiile au avut în vedere şi avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 3 noiembrie 2015, avizul favorabil al Consiliului Legislativ din 30 iulie 2015. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisiile au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului - la 26 aprilie 2016; 17 din 21 de membri au participat. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege pe 8 iunie 2016; 17 membri din 20 au participat. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. Doriţi şi considerentele sau nu? Voci din sală : Da.

Remus-Adrian Borza Doriţi. Bine. Pentru următoarele considerente: introducerea categoriei de "arbori excepţionali" propusă prin această iniţiativă legislativă este inoportună întrucât în Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1466/2010, la art. 5 lit. d), unde se fac referiri la Domeniul de aplicare a normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, şi la art. 13 alin. (1) lit. c), unde se fac referiri la Registrul local al spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor este specificată categoria "arborilor ocrotiţi". Arborii ocrotiţi, prin natura lor sunt arbori excepţionali şi protejaţi prin lege (ex. Teiul lui Eminescu din municipiul Iaşi, Gorunul lui Horea de la Ţebea). Prin urmare, există deja reglementată categoria de "arbori excepţionali". Evidenţa acestor arbori prin constituirea registrului local dedicat exclusiv lor este nejustificată, creându-se astfel o dublă reglementare. În acest context, apreciem că sunt neclare considerentele pentru care se propune constituirea noilor registre speciale privind "arborii excepţionali", în mod distinct de actualele registre locale ale spaţiilor verzi şi pentru neconstituirea cărora, în termenul vizat, ar urma ca unităţile administrativ-teritoriale să suporte sancţiunile contravenţionale preconizate. Şi, al doilea considerent, prevederile privind descrierea faptelor ce constituie contravenţii, precum şi modalitatea de stabilire a amenzilor contravenţionale astfel preconizate - care apar ca împovărătoare asupra bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale - sunt neclare şi în neconcordanţă cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ordinare. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale.

Tinel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doar o singură observaţie vreau să fac. Ce am audiat anterior, proiectul acesta de act normativ privind instituirea termenului de "arbore excepţional", e sau face parte din categoria "Ne facem că propunem acte normative în plenul Parlamentului" pentru că, într-adevăr, există reglementare în domeniu care acoperă tot acest vast domeniu al protecţiei mediului. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii la dezbateri generale? Voci din sală : Nu mai sunt.

Petru Gabriel Vlase Mi se pare corect. Respingere. Vot final. 74. Înţeleg că a fost trimisă la comisii ieri, termen două săptămâni.