14 februarie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 172/2016). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu La punctul 51, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Este Pl-x 172/2016. Dacă iniţiatorul doreşte să ia cuvântul? Dacă nu, domnul deputat Florin Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate, prezentarea raportului, vă rog.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei juridice şi punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât cu unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile Administraţiei Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare, cabinetele de medicină şcolară au fost transferate în subordinea autorităţilor Administraţiei Publice Locale şi nu se află în structura organizatorică a spitalelor; Propunerea de completare a lit. d) a art. 194 este în contradicţie cu prevederile art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora autorităţile publice locale sunt responsabile de acoperirea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ preşcolar şi şcolar, precum şi pentru înfiinţarea de noi cabinete medicale în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, prin sume alocate de la bugetul local cu această destinaţie. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale doreşte să intervină cineva? Dacă nu, propunerea de respingere rămâne pentru şedinţa de vot final. Mai departe.