7 februarie 2017 – Dezbaterea Proiectului Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (PL-x 8/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Stimaţi colegi, vă rog să luăm loc în bănci. Liderii grupurilor parlamentare, să vă invitaţi colegii în sala de şedinţă. Stimaţi colegi, reluăm şedinţa cu dezbaterea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. Din partea Guvernului, are cuvântul doamna ministru Lia- Olguţa Vasilescu.

Lia Olguţa Vasilescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. La construcţia Bugetului pe anul 2017 s-a avut în vedere aplicarea prevederilor legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale şi ale programului de guvernare pe anii 2017 - 2020. Pentru fundamentarea bugetului în domeniul asigurărilor sociale de stat şi al asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 s-au avut în vedere următoarele: majorarea cu 5,25% a valorii punctului de pensie începând cu luna ianuarie 2017, respectiv 917,5 lei; majorarea valorii punctului de pensie de la 1 iulie 2017 la 1.000 lei; acordarea, începând cu anul 2017, luna ianuarie, a unui indice de corecţie de 1,14 şi de 1,5 începând cu 1 iulie 2017; încadrarea cheltuielilor bugetare în cadrul fiscal bugetar din strategia fiscal bugetară a Guvernului pentru perioada 2017 - 2019; creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2017 la 3.131 lei, faţă de 2.815 lei estimat pentru anul 2016 şi 2.555 lei realizat în anul 2015; scăderea numărului de şomeri înregistraţi cu 42.000 de persoane, ajungându-se astfel la finele anului 2017 la 387 de mii de persoane, de la 429 de mii de persoane estimat pentru finele anului 2016; scăderea ratei şomajului înregistrat la finele anului 2017 la 4,3%, faţă de 4,8% estimată pentru finele anului 2016. Venituri: În anul 2017 veniturile bugetare estimate sunt în sumă de 57 de miliarde 87 de mii, din care 75,1% urmează să se încaseze din contribuţiile pentru asigurările sociale ale sistemului public de pensii, 0,2% din veniturile nefiscale şi 24,7% subvenţii primite de la Bugetul de stat. Veniturile Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 au fost stabilite avându-se în vedere următoarele: cotele de contribuţii reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 16,2% cota medie datorată de angajatori pentru toate condiţiile de muncă - normale, deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă; 10,5% cota datorată de angajaţi; 0,23% cota medie datorată de angajatori pentru sistemul asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale; eliminarea plafonului maxim de cinci câştiguri salariale medii brute la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de salariaţi şi angajatorii acestora, reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015. Cheltuieli. În anul 2017 cheltuielile totale ale Bugetului asigurărilor sociale de stat au fost estimate la 56 de miliarde 805,5 milioane lei, din care 56 de miliarde 675,4 milioane lei pentru sistemul public de pensii (99,8%) şi 130,1 milioane lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (0,2%). Fondurile destinate plăţii pensiilor din sistemul public de pensii pentru anul 2017 sunt în sumă de 55 de miliarde lei, reprezentând 6,7% din PIB. La stabilirea necesarului de fonduri pentru plata pensiilor s-a avut în vedere o pensie medie lunară de 990,7 lei. Bugetul asigurărilor sociale de stat este programat pentru anul 2017 cu un excedent în sumă de 281,6 milioane lei, care reprezintă rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Bugetul asigurărilor de şomaj. Venituri: În anul 2017 veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj au fost estimate la 2 miliarde 182,5 milioane lei, din care 82,9% vor proveni din contribuţii ale sistemului de asigurări de şomaj, 16,8% din contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, 0,3% din venituri nefiscale. Sistemul asigurărilor de şomaj este programat în anul 2017 cu un excedent de 694,3 milioane lei. Din totalul veniturilor bugetare, un miliard 811,7 milioane lei sunt aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj (83%) şi 370,8 milioane lei aferente fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, 17%. Veniturile pe anul 2017 sunt stabilite avându-se în vedere cotele de contribuţie reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, astfel: o cotă de contribuţie datorată de angajator de 0,5%; o cotă individuală de contribuţie de asigurări de şomaj de 0,5%; o cotă de contribuţie datorată de angajator fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale de 0,25%; o cotă de contribuţie de 1% datorată de persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj. Sistemul asigurărilor pentru şomaj este programat în anul 2017 cu un excedent de 694,3 milioane lei. Cheltuieli. Pentru anul 2017, prin bugetul asigurărilor pentru şomaj s-a prevăzut finanţarea unor cheltuieli în sumă totală de un miliard 140,9 milioane lei, din care un miliard 117,4 milioane lei sunt aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj (97,9%) şi 23,5 milioane lei fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (2,1%). Astfel, în anul 2017 se va asigura finanţarea măsurilor pasive constând în plata indemnizaţiilor de şomaj, a indemnizaţiilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, a veniturilor de completare, precum şi a contribuţiilor sociale aferente acestor drepturi, în limita sumei de 555 de milioane 730 mii lei, reprezentând 48,70% din bugetul total. În anul 2017 se înregistrează o scădere a numărului de şomeri înregistraţi cu 42 de mii de persoane, ajungându-se astfel la finele anului 2017 la 387 de mii de persoane, de la 429 de mii, estimat pentru finele anului 2016. Finanţarea măsurilor active constând în formarea profesională a şomerilor şi stimularea ocupării forţei de muncă în limita sumei de 262.176 de mii de lei, reprezentând 22,98% din bugetul total pentru formarea profesională a şomerilor, stimularea ocupării forţei de muncă prin combaterea marginalizării sociale, stimularea angajatorilor care angajează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, stimularea angajatorilor care încadrează şomeri aparţinând unor categorii defavorizate, încadrarea în muncă a şomerilor pe o perioadă mai mare de trei luni, prima de activare, simularea mobilităţii forţei de muncă, stimularea încadrării în muncă la o distanţă mai mare de 50 de kilometri faţă de localitatea în care îşi au domiciliul, prima de relocare, prima chirie, stimularea creării de locuri de muncă, burse ale locurilor de muncă şi consultanţă şi asistenţă pentru afaceri, stimularea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă. În ceea ce priveşte proiectele implementate din fonduri externe nerambursabile, se are în vedere punerea în aplicare a planului de implementare "Garanţia pentru tineri 2017 - 2020", ucenicie şi stagii pentru tineret, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ şi tineret, stimularea angajatorilor care încadrează tinerii în risc de marginalizare socială, încadrarea în muncă a şomerilor tineri pe o perioadă mai mare de trei luni, prima de activare, stimularea mobilităţii forţei de muncă, prima de încadrare şi prima de instalare, formare profesională, evaluare de competenţe dobândite în sistem nonformal şi informal, consiliere pentru tineri profilaţi cu nivel greu şi foarte greu ocupabil. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, doamnă ministru. Pentru prezentarea raportului comun al comisiilor de specialitate, dau cuvântul domnului deputat Badea, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor, pentru a prezenta raportul comun al Comisiilor pentru buget. Vă rog.

Leonardo Badea Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017: În conformitate cu prevederile articolului 21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisiile reunite pentru buget, finanţe, activităţi bancare au fost sesizate de către Birourile permanente reunite în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun asupra Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. Proiectul de lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2017 veniturile pe capitole, subcapitole şi cheltuielile pe destinaţiile pentru Bugetul asigurărilor sociale de stat, Bugetul asigurărilor pentru şomaj, Bugetul fondurilor externe nerambursabile, Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2017. Proiectul de lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social. Comisiile pentru muncă din Senat şi Camera Deputaţilor au avizat proiectul de lege favorabil. De asemenea, Consiliul Fiscal a elaborat o opinie preliminarie, iar la data de 3 februarie a elaborat o opinie completă. Proiectul de lege este însoţit de declaraţia de conformitate care atestă că Proiectul de buget pentru anul 2017 şi perspectiva 2018 - 2020 sunt elaborate pe baza informaţiilor fiscal bugetare furnizate de către factorii implicaţi în procesul bugetar. Întrunite în şedinţe comune, pe parcursul mai multor zile de dezbatere, membrii comisiilor au adoptat un raport de admitere fără amendamente. Supunem spre dezbatere şi aprobare plenului Parlamentului raportul de admitere şi proiectul de lege. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, domnule deputat. Dezbateri generale? Nu. Da? Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Doamna Rovana Plumb.

Rovana Plumb Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnă ministru, Partidul Social Democrat şi-a asumat în faţa românilor măsuri care să conducă la ridicarea nivelului de trai, la o viaţă mai bună pentru fiecare dintre categoriile sociale. Bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi bugetul aferent Ministerului Muncii răspund întru totul nevoilor românilor, de la mic la mare, pentru anul 2017 şi aşa vom proceda şi în continuare. (Aplauze.) Urmărim reducerea şomajului, creşterea numărului de locuri de muncă, pensii decente pentru toţi cei care au muncit o viaţă întreagă şi salarii care să corespundă muncii fiecăruia dintre cei care participă la creşterea economică din România. Suntem în momentul în care avem nevoie de stabilitate, de raţiune şi cred că orice acţiune politicianistă nu face altceva decât să facă rău românilor. Aşa că susţinem bugetul pentru Ministerul Muncii, bugetul asigurărilor sociale, în aşa fel încât să ne respectăm promisiunile pe care ni le-am asumat în faţa românilor şi ca într-adevăr România să intre într-o stare de normalitate, să se menţină pe creştere economică, dar să asigurăm şi creşterea venitului fiecăruia dintre români. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Borza. Vă rog să închideţi şi să deschideţi microfonul.

Remus-Adrian Borza Domnule preşedinte, Dragi colegi, Indiscutabil salut luarea de poziţie a doamnei deputat Rovana Plumb. Este o datorie de conştiinţă, este o datorie de onoare a fiecăruia dintre noi, parlamentarii României, să facem acel minim act de reparaţie morală sau de dreptate socială pentru milioane de români care au construit România până în 1989, şi noi, ceilalţi, aşa, într-un elan şi într-o întrecere, n-aş spune socialistă, am scos-o la mezat. Spuneam încă de ieri, sunt peste 3 milioane de pensionari care au o pensie sub 1000 de lei şi vreo 700.000 de pensionari care au acea pensie minimă de 400 de lei. Sunt părinţii noştri care au muncit din greu ca să construiască fabrici, uzine, baraje, centrale şi tot ceea ce a avut România până în 1989; şi astăzi evident că mai avem doar o mică parte în mâinile noastre, ale românilor şi ale statului român. Sigur, aici sunt de acord şi cu îngrijorările exprimate de colegii de la PNL. Dintotdeauna... dintotdeauna... în ultimii 7-8 ani de zile avem o problemă serioasă şi care se acutizează cu fiecare an. Şi mă refer la deficitul fondului naţional de pensii. Din 2008-2009 încoace înseamnă cam un 2,6-2,7 deficit din PIB-ul României. Asta înseamnă undeva peste 4 miliarde de euro. Am ajuns la 31 decembrie 2016 să avem un deficit de 87 de miliarde de lei la fondul naţional de pensii. Asta înseamnă vreo 17 miliarde de euro. Iarăşi e datoria noastră, a parlamentarilor, să facem legi bune care să stimuleze, să încurajeze iniţiativa privată, să relaxeze cadrul fiscal pentru mediul antreprenorial şi de business şi este datoria şi obligaţia Guvernului să creeze mai multe locuri de muncă. Sigur, am văzut acel angajament din programul de guvernare, de a crea, în 2017, 204.000 locuri noi de muncă. Da, iarăşi este o realitate, 5,2 milioane de pensionari, la 4,7 milioane de români angajaţi, contributori în sistemul asigurărilor sociale de stat. Trebuie evident să egalizăm raportul dintre numărul de salariaţi sau angajaţi şi numărul pensionarilor. Şi de aici rezidă acea obligaţie ca într-un efort comun, Parlament şi Guvern, să creăm cadrul legislativ, să creăm cadrul economic care să permită libera iniţiativă, care să încurajeze capitalul românesc şi să întărească clasa antreprenorială românească. Pe de altă parte, trebuie să ieşim din acea mentalitate în care de foarte mulţi ani unii compatrioţi de-ai noştri stau cu mâna întinsă la pomana statului. Din păcate, mulţi compatrioţi au dezvoltat o mentalitate de asistaţi, de a sta cu mâna întinsă la pomană, de a sta - pară mălăiaţă în gura lui Nătăfleaţă. Trebuie într-adevăr să creăm locuri de muncă, dar trebuie să descurajăm frauda şi implicit hoţia. Sunt foarte mulţi posesori, titulari de certificate de handicapat, deşi sunt oameni în putere. (Aplauze.) Şi aici evident că ar trebui să avem controale - Ministerul Muncii şi celelalte instituţii. Vorbim de o fraudă de ordinul sutelor de mii de astfel de certificate de handicapat şi ei sunt bine-mersi. Şi ne rugăm să fie sănătoşi în continuare. La fel, să descurajăm acele ieşiri anticipate la pensie, cu 5 ani sau 7 ani de zile, pe tot felul de certificate medicale care nu atestă starea reală de sănătate. Evident că trebuie să încurajăm oamenii muncitori, oamenii responsabili, oamenii care generează performanţă şi plusvaloare şi competenţă. Şi sigur, să fim mai zgârciţi când vorbim de miliardele de euro pe care le aruncăm pe tot felul de stimulente şi ajutoare sociale. (Rumoare.) Sigur, astăzi avem, într-adevăr, în jur de 400.000 de şomeri, rezonabil, în jur de 4-4,3%, dar să creăm premise reale să avem 200.000 de şomeri, pentru că sunt foarte multe - şi eu vin din economia reală - foarte multe zone, regiuni - Timişoara, Arad, Braşov, Sibiu - în care ne confruntăm cu un deficit de personal, şi mai ales cu un deficit de personal calificat. Pentru că, din păcate, învăţământul românesc a scos pe bandă rulantă doar intelectuali - avocaţi, jurişti, economişti. Nu mai găseşti un lăcătuş, nu mai găseşti un mecanic, nu mai găseşti un turnător. (Rumoare.) A, sigur că în sens larg, putem spune că suntem o naţiune de turnători , dar din păcate la şaibă, la mine la uzină, nu mai găseşti meseriaşi.

Petru Gabriel Vlase Încheiaţi.

Remus-Adrian Borza Învăţământul trebuie să redobândească această componentă tehnică...

Petru Gabriel Vlase Încheiaţi, domnule deputat.

Remus-Adrian Borza Cu alte cuvinte, Grupul ALDE (Rumoare.)... sigur, Grupul ALDE va vota Legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat, cu încurajarea pentru Guvern de a face, pe de o parte, şi un act de reparaţie. Şi nu pot decât să salut majorarea pensiei minime de la 400 la 520, care e tot un fleac. Eu stau şi mă gândesc şi probabil ar trebui să ne gândim cu toţii cum poate un cetăţean, un român să trăiască...

Petru Gabriel Vlase Încheiaţi, domnule deputat.

Remus-Adrian Borza ...într-o lună cu 400 de lei. (Rumoare.) Salut majorarea, iarăşi, a punctului de pensie de la 870 la 1000 de lei, majorarea salariului minim pe economie...

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, domnule deputat.

Remus-Adrian Borza Dar trebuie să ne îngrijim să creăm şi premise reale pentru o dezvoltare organică şi sustenabilă a economiei româneşti.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. (Aplauze.) Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Vă rog, domnule deputat.

Petru Gabriel Vlase Continuăm dezbaterile generale. Vă rog. Din partea Grupului UDMR.

Éva-Andrea Csép Domnilor preşedinţi de şedinţă, Stimată doamnă ministru, Doamnelor şi domnilor, Iată-ne în faţa Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, un buget generos, care acoperă din punct de vedere financiar măsuri generoase. Astfel, creşterea cu 8,83% faţă de anul trecut asigură aplicarea măsurilor privind majorarea punctului de pensie, a nivelului pensiei minime şi a programelor pentru combaterea şomajului şi creşterea gradului de ocupare. Trebuie să subliniez faptul că aceste măsuri sunt în concordanţă cu obiectivele UDMR de asigurare a unui trai decent pensionarilor şi în acelaşi timp pot fi aplicate măsuri eficiente pentru cei rămaşi fără un loc de muncă. Estimările pentru anii viitori arată creşteri considerabile ale bugetului asigurărilor sociale de stat, cu 11,57% pentru 2018 şi cu 6,25% pentru 2019, faţă de 2018, ceea ce asigură marja necesară punerii în practică a măsurilor prevăzute în programul de guvernare - pensia minimă de la 520 de lei în acest an la 640 în 2018, precum şi creşterea graduală a valorii punctului de pensie. În afară de majorarea veniturilor şi a bugetului acordat protecţiei şi asistenţei sociale, poate ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra echităţii sistemului şi a rigurozităţii cheltuirii fondurilor disponibile. UDMR consideră că este deosebit de important ca finanţele publice să fie cheltuite în mod corect şi justificat, acolo unde este nevoie, de cine are nevoie şi în cuantumul optim. Trebuie să-i susţinem pe toţi cei care din anumite motive rămân fără loc de muncă şi devin şomeri. Ei trebuie ajutaţi să-şi caute un loc de muncă, însă trebuie să-i ajutăm să-l găsească. Din acest punct de vedere, avem obiecţii faţă de neaplicarea art. 86 şi 161 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu privire la împrumuturile acordate şomerilor pentru înfiinţarea sau dezvoltarea de mici afaceri şi acordarea de fonduri nerambursabile agenţilor economici care asigură locuri de muncă. În acest context, ar fi oportun să revenim asupra legislaţiei în domeniu. Legea nr. 76/2002 a suferit aproximativ 25 de modificări, unele deosebit de consistente. Este timpul să dezbatem şi să adoptăm o lege modernă, un cadru potrivit pentru aplicarea prevederilor Uniunii Europene în domeniul forţei de muncă, pentru stimularea ocupării, mai ales în perspectiva atingerii unui plafon de 70% la gradul de ocupare a forţei de muncă până în anul 2020. De asemenea, trebuie să oferim sprijin celor care ajung în stare de invaliditate şi poate ar trebui să analizăm şi posibilitatea aplicării de soluţii integrate pentru recuperarea capacităţii de muncă, implicând şi resursele medicale existente în staţiunile balneoclimaterice. Astfel, pe lângă faptul că asiguraţilor li s-ar putea oferi o şansă de însănătoşire şi prin resursele naturale de care dispune ţara şi prin infrastructura de sănătate, în prezent în stare de degradare sau risipite, acestea ar putea fi puse în valoare. Nu cred că este nevoie să detaliez beneficiile sociale şi economice ale unor astfel de măsuri. În concluzie, UDMR va susţine prin vot un buget care asigură resursele pentru creşterea veniturilor pensionarilor şi pentru implementarea de măsuri active de combatere a şomajului, invitând totodată colegii din toate partidele politice parlamentare la dezbateri privind echitatea, transparenţa şi eficienţa sistemului de asigurări sociale de stat. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Din punctul meu de vedere, acest buget al asigurărilor sociale de stat este la fel de important sau poate mai important decât bugetul pe care l-am dezbătut ieri şi astăzi. Am studiat cu foarte mare atenţie şi mă bucur că pentru pensionari este o perioadă de relaxare, pentru cei cu venituri mici, însă problema nr. 1 a ţării acum cred că este crearea de locuri de muncă. De asemenea, redefinirea a ceea ce înseamnă şomer. Noi suntem într-o eroare. Predau economia la copii şi ştiu ce înseamnă şomer - cel care a avut serviciu, nu mai are şi primeşte o indemnizaţie. În satele noastre, din nefericire, jumătate din populaţie nu are loc de muncă. Şi cred că suntem poporul ales. Jumătate din poporul nostru nu face nimic şi fiecare element din cealaltă jumătate face fiecare ce vrea. De asta am aşteptat azi discursul Preşedintelui, să fie un discurs unificator. Nu mi s-a părut această treabă. N-am bătut din palme, de asemenea, n-am bătut din palme nici când au plecat colegii noştri. În încheiere, vreau să îmi exprim câteva scuze faţă de colegii de la USR. Mulţumesc. În ce sens? Am spus că să li se taie ceva din indemnizaţie. Eu, dimpotrivă, spun că acum este foarte bine să primească şi diurnă şi nocturnă. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul profesor Oprea de la PNL.

Dumitru Oprea Da, este cuvântul comun buget. Şi în cazul bugetelor, mi-aduc aminte că pe vremuri se făceau bugete prin două metode: prin acronimele lor, CSP sau CSB. CSP-ul era Comitetul de Stat al Planificării, care raporta bugetele, aşa cum voiau Măria-Sa poporul, şi conducătorul. CSB erau cifre scoase din burtă. A dispărut CSP-ul, se pare că i-a luat locul Comisia Naţională de Prognoză, care, la comandă, alcătuieşte date tip CSB. Este motivul pentru care Partidul Naţional Liberal a avut intervenţii şi o să aibă, pentru că... pentru că există o metodă în prelucrarea datelor care se numeşte garbage in, garbage out - gunoi bagi, gunoi scoţi. Dacă datele de pornire în bugetele prezentate spre analiză sunt eronate, toate construcţiile ulterioare sunt eronate. Motiv pentru care Partidul Naţional Liberal, nu numai bugetele discutate acum, dar pe întregul buget, va avea vot împotrivă. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule profesor. Încheiem aici dezbaterile generale. Doamna ministru, două minute, vă rog.

Lia Olguţa Vasilescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Voi răspunde punctual antevorbitorilor mei. Valoarea punctului de pensie nu are legătură cu valoarea pensiei medii. Totdeauna s-au făcut rectificări în funcţie de numărul de pensionari, care fluctuează, dar aş vrea să nu se facă aici vreo confuzie, avem prevederi şi în bugetul de stat pentru pensionarii agricultori. Şi e vorba de peste 500.000 de persoane care vor avea pensia plătită din bugetul de stat. Noi considerăm că bugetul asigurărilor sociale este suficient pentru a acoperi plata pensiilor. În ceea ce priveşte cumpărarea de vechime, aceasta este valabilă până la 27 aprilie şi sunt încă solicitări la casele de sănătate, în acest sens. Fondurile alocate plăţii pensiilor sunt cu 9% mai mari faţă de anul 2016 şi avem şi noi în calcul să modificăm Legea nr. 76 care să permită stimularea ocupării. Aş vrea să vă mulţumesc tuturor celor care veţi vota acest buget, pentru o categorie atât de importantă de români care aşteaptă de la noi o viaţă mai bună. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, doamnă ministru. Birourile permanente şi liderii grupurilor parlamentare au decis să propună ca pentru această dezbatere să fie alocate 30 de minute, ca şi la bugetele anterioare. Obiecţii? Nu. Vot pentru această propunere. Cine este pentru? Unanimitate. Mulţumesc. Abţineri? Împotrivă? Nu. Mulţumesc. Propunerea a fost aprobată. Începem dezbaterile. La titlul proiectului de lege. Dacă sunt observaţii? Nu. Supun votului titlul proiectului de lege. Cine este pentru? Cine este pentru, că nu înţeleg ce se întâmplă aici? 270. Împotrivă? Abţineri? Nu votaţi? Nu. (Vociferări.) Nu, nu, nu ştiu ce vor. La titlul Capitolului I. Dacă sunt observaţii? Vot pentru titlul Capitolului I. Pentru? 270. Împotrivă? 23. Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. La denumirea Secţiunii 1. Dacă sunt observaţii? Vot pentru denumirea Secţiunii 1? 273. Împotrivă? Abţineri? Nu votează? La art. 1, dacă sunt observaţii? Dacă nu sunt, supun votului art. 1, integral. Cine este pentru? 189. Împotrivă? 96. Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. La denumirea Secţiunii a 2-a. Dacă sunt observaţii? Vot pentru denumirea Secţiunii a 2-a? 273. Împotrivă? 23. Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. La art. 2, dacă sunt observaţii? Vot art. 2, integral. Cine este pentru? 190. Împotrivă? 96. Abţineri? Nu sunt. La art. 3, dacă sunt observaţii? Nu. Supun votului art. 3, integral. Vot pentru? 190. Împotrivă? 96. Abţineri? Nu. La denumirea Secţiunii a 3-a. Dacă sunt observaţii? Nu. Vot pentru denumirea Secţiunii a 3-a? 270. Împotrivă? 23. Abţineri? Nu. La art. 4, dacă sunt observaţii? Dacă nu, supun votului art. 4, integral. Cine este pentru? 190. Împotrivă? 96. Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. La art. 5, dacă sunt observaţii? Dacă nu, supun votului art. 5, integral. Vot pentru? 190. Împotrivă? 96. Abţineri? Nu sunt. Adoptat. Mulţumesc. La titlul Capitolului II, dacă sunt observaţii? Vot pentru titlu? 270. Împotrivă? 23 împotriva titlului. Abţineri? Mulţumesc. La denumirea Secţiunii 1. Dacă sunt observaţii? Vot pentru denumirea Secţiunii 1? 270. Împotrivă? 20. Abţineri? Nu sunt. Adoptat. La art. 6. Dacă sunt observaţii? Dacă nu, supun votului art. 6, integral. Vot pentru? 190. Împotrivă? 96. Abţineri? Nu sunt. Adoptat. La art. 7, dacă sunt observaţii? Dacă nu sunt, supun votului art. 7, integral. Vot pentru? 190. Împotrivă? 96. Abţineri? Nu sunt. Adoptat. La art. 8, dacă sunt observaţii? Dacă nu, supun votului art. 8, integral. Vot pentru? 190. Împotrivă? 96. Abţineri? Nu. Mulţumesc. La art. 9, dacă sunt observaţii? Dacă nu, supun votului art. 9, integral. Vot pentru? 190. Împotrivă? 96. Abţineri? Nu sunt. La art. 10, dacă sunt observaţii? Nu. Supun votului articolul 10, integral. Vot pentru? 190. Împotrivă? 96. Abţineri? Nu sunt. Adoptat. La denumirea Secţiunii a 2-a, dacă sunt observaţii? Supun votului denumirea Secţiunii a 2-a. Vot pentru? 270. Împotrivă? 20. Abţineri? Nu sunt. Adoptat. La art. 11, dacă sunt observaţii? Supun votului articolul 11, integral. 190. Împotrivă? 96. Abţineri? Nu sunt. Adoptat. La art. 12, dacă sunt observaţii? Nu. Supun votului articolul 12, integral. 190. Împotrivă? 96. Abţineri? Nu sunt. Adoptat. La art. 13, dacă sunt observaţii? Nu. Supun votului articolul 13, integral. 190. Împotrivă? 96. Abţineri? Nu sunt. Adoptat. La art. 14, dacă sunt observaţii? Nu. Supun votului art. 14, integral. Vot pentru? 193. Împotrivă? 96. Abţineri? Nu sunt. La art. 15, dacă sunt observaţii? Supun votului art. 15, integral. Vot pentru? 193. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. Adoptat. La titlul Capitolului III, dacă sunt observaţii? Supun votului titlul Capitolului III. 270. Împotrivă? Abţineri? La art. 16, dacă sunt observaţii? Nu. Dacă nu sunt, supun votului art. 16, integral. Cine este pentru? 194. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. Adoptat. La art. 17, dacă sunt observaţii? Dacă nu sunt, supun votului art. 17, integral. Cine este pentru? 194. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. Adoptat. La art. 18, observaţii? Nu. Supun votului art. 18, integral. Cine este pentru? 194. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu sunt. Adoptat. La art. 20, dacă sunt observaţii? Nu. Supun votului art. 20, integral. Pentru? 194. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu sunt. Adoptat. La art. 21, dacă sunt observaţii? Nu. Supun votului art. 21, integral. Vot pentru? 194. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. Adoptat. La art. 22, dacă sunt observaţii? Supun votului art. 22, integral. Vot pentru? 194. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. Adoptat. La art. 23, dacă sunt observaţii? Dacă nu sunt, supun votului art. 23, integral. Vot pentru? 194. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. Adoptat. La art. 24, dacă sunt observaţii? Vot pentru art. 24, integral? 194. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Adoptat. La art. 25, dacă sunt observaţii? Nu. Supun votului art. 25, integral. Vot pentru? 194. Voturi împotrivă? 98. Abţineri? Nu sunt. Adoptat. Anexă. Trecem la dezbaterea şi adoptarea anexelor. Anexa 1/03 - Sinteza veniturilor şi cheltuielilor pe surse şi pe titluri pe anii 2015-2020. Observaţii? Nu sunt. Supun votului Anexa 1/03. Cine este pentru? 194. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Anexa 2/03 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2020, sume alocate din bugetul asigurărilor sociale de stat. Observaţii? Nu sunt. Supun votului Anexa 2/03. Vot pentru? 194. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Anexa 3/03 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2020, sume alocate din fonduri externe nerambursabile. Observaţii? Nu sunt. Supun votului Anexa 3/03. Vot pentru? 194. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Anexa 4/03 - Programul de investiţii publice. Observaţii? Nu sunt. Vot pentru Anexa 4/03. Vot pentru? 194. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu sunt. Anexa 4/03 adoptată. Anexa 4/03/01 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dotări independente. Observaţii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră Anexa 4/03. Vot pentru? 194. Împotrivă? 100, că au mai venit aici doi. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa nr. 1/04 - Sinteza veniturilor şi cheltuielilor alocate pe surse şi pe titluri pe anii 2015-2020. Observaţii? Nu sunt. Vot pentru Anexa 1/04? 195. Împotrivă? 100. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Anexa 2/04 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2020, sume alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Observaţii? Nu sunt. Vot pentru? 195. Împotrivă? 100. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Anexa 3/04 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2020, sume alocate din fonduri externe nerambursabile. Observaţii? Nu sunt. Vot pentru Anexa 3/04? Pentru? 195. Împotrivă? 100. Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/04 adoptată. Anexa 4/04 - Programul de investiţii publice. Observaţii? Nu. Vot pentru Anexa 4/04? 195. Împotrivă? 100. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Anexa 4/04 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii - achiziţii de imobile. Observaţii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră Anexa 4/04/01. Cine este pentru? 195. Împotrivă? 100. Abţineri? Nu sunt. Anexa 4/04 a fost adoptată cu majoritatea. Anexa 5/04 - Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2020. Observaţii? Nu sunt. Supun votului Anexa 5/04. Cine este pentru? 195. Împotrivă? 100. Abţineri? Nu sunt. Anexa 5/04 adoptată. Dezbaterile fiind încheiate, proiectul de lege rămâne pentru votul final. (Vociferări.) Potrivit programului de lucru, urmează să procedăm la votul în ansamblu asupra celor două proiecte de lege. În temeiul art. 45 din Regulamentul activităţilor comune, vă propun să folosim votul deschis, prin ridicarea mâinii. Cine este pentru această propunere? Pentru? 195. Împotrivă? 100. Abţineri? Nu sunt. Cu majoritate de voturi această modalitate de vot a fost aprobată. Supun votului Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017, în ansamblul său. Cine este pentru? Voci din sală : Nu sunt membrii Guvernului!

Petru Gabriel Vlase Vă rog! Sunt aici, urmează să vină! Vă rog, doamnă deputat.

Raluca Turcan Domnule preşedinte de şedinţă, Dragi colegi parlamentari, Vă rog să respectăm instituţia Parlamentului. Votul final pe bugetul de stat se dă în prezenţa reprezentanţilor Guvernului, se dă cu o mobilizare a tuturor parlamentarilor, astfel încât să tratăm cu demnitate, cu responsabilitate sursa de finanţare pentru dezvoltarea României în următorul an de zile. Vă solicit, aşadar, să faceţi o pauză de cinci minute, să vină reprezentanţii Guvernului, să fie parlamentarii în sală şi votul să fie unul reprezentativ şi în respect faţă de fiecare dintre noi, în special faţă de instituţia Parlamentului. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, domnule Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, Eu sunt de acord întru totul cu intervenţia dinainte, adică Parlamentul, instituţia Parlamentului, trebuie să fie respectată atât de Guvern, cât şi de Preşedintele României. Vă mulţumesc. (Aplauze.)