3 februarie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 (PL-x 105/2017). ( adoptat )

Petru Gabriel Vlase Stimaţi colegi, Vă rog să luaţi loc în bănci. Vă rog, liderii de grup, să vă invitaţi colegii în sală. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ că din totalul celor 329 de deputaţi, până în acest moment şi-au înregistrat prezenţa 235. Ordinea de zi... (Rumoare.) Stimaţi colegi, Vă rog să luaţi loc în bănci. Ordinea de zi şi programul de lucru pentru astăzi, aprobate în şedinţa Biroului permanent şi a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, au fost distribuite. Pe ordinea de zi avem dezbaterea şi votul asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Domnule Solomon, am o rugăminte la dumneavoastră... suntem în plen... care nu sunt... cine nu e parlamentar... sunt cei care se ocupă cu ordinea în sală... nu mai vorbiţi din sală... Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017. Potrivit prevederilor art. 115 din Regulamentul Camerei, acest proiect de lege urmează... (Rumoare.) (Doamna deputat Raluca Turcan doreşte să ia cuvântul pe procedură.) N-am văzut, poftiţi... Mă scuzaţi, doamnă.

Raluca Turcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Am o intervenţie pe procedură. Dragi colegi din PSD şi din ALDE, Legea trebuie să fie reperul societăţii noastre. România trebuie să fie pusă mai presus de un om. Mai sunt 7 zile până la intrarea în vigoare a ordonanţelor otrăvite. (Rumoare.) Plenul este suveran. (Rumoare.) V-am pus la dispoziţie instrumentul legal de abrogare a ordonanţelor de urgenţă. (Aplauze, rumoare.) Vă rog să convocaţi de urgenţă Parlamentul şi să dezbatem Legea pentru abrogarea ordonanţelor de urgenţă. Delimitaţi-vă de domnul Dragnea...

Petru Gabriel Vlase Doamna deputat, mulţumesc.

Raluca Turcan România nu poate să fie înlocuită de interesul unui singur om...

Petru Gabriel Vlase Doamna deputat...

Raluca Turcan Suspendaţi şedinţa, să dezbatem în regim de urgenţă iniţiativa legislativă pe care v-am pus-o la dispoziţie, pentru abrogarea acestor ordonanţe de urgenţă. Vreau să văd solidaritate pentru lege, solidaritate pentru democraţie. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Intrăm în dezbaterea proiectului de lege. (Rumoare.)

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte de şedinţă, Am să vă rog să daţi calculatoarele mai aşa, ca să puteţi să ne observaţi. (Aplauze.) Stimaţi colegi, Am înţeles că lucrăm cu toţii în Parlamentul României, Camera Deputaţilor. Înţeleg că această incintă a devenit, pentru o serie de colegi de-ai noştri, hotel. Propun retragerea indemnizaţiei pentru cazare în Bucureşti, pentru toţi cei care dorm în Parlament. (Aplauze.) De asemenea, aş vrea să sesizaţi că e nevoie de nişte deodorant, că a început să miroasă chichi rău . (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. (Rumoare.)

Ilie Dan Barna Barna. Sunt vicelider de grup şi vorbesc în această calitate. Ceea ce vedeţi dumneavoastră aici sunt mesajele din stradă. Ştim că aţi fost ocupaţi cu legiferarea... (Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat.

Ilie Dan Barna ... şi de aceea am zis să vă aducem mesajele pe care ni le transmite nouă, Parlamentului României, societatea românească.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Ilie Dan Barna Sunt mesajele care sunt în toată ţara. Sunt 300.000 de oameni care ne transmit aceste mesaje. România nu e Liviu Dragnea. (Rumoare.) Reţineţi acest lucru. (I se întrerupe microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat, mulţumesc... mulţumesc. Vă rog... mai sunt intervenţii de acest gen de procedură, cu mirosuri şi cu...? Nu. (Rumoare.) Bine. Guvernul, vă rog. Reprezentantul Guvernului, pe proiectul de lege. Vă rog să vă prezentaţi.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Comisia pentru buget, raport. Domnul preşedinte Badea.

Leonardo Badea Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 1 februarie 2017. La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii responsabilităţii fiscal-bugetare. Proiectul de lege prevede că plafoanele pentru soldul bugetului general consolidat şi pentru cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, exprimate ca pondere în produsul intern brut, sunt obligatorii pentru anii 2017 şi 2018. Plafonul propus pentru datoria guvernamentală, conform metodologiei Uniunii Europene, este obligatoriu pentru anul 2017. De asemenea, pentru anul 2017 au fost stabilite şi plafoanele privind finanţările rambursabile; de asemenea, cele care pot fi contractate de către unităţile şi subdiviziunile administrativ-teritoriale şi cele privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice. Plafoanele nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal, precum şi plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului fondurilor speciale şi ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat pentru anul 2017 s-au stabilit prin derogare de la prevederile Legii responsabilităţii fiscale nr. 69/2010. În conformitate cu prevederile art. 61, membrii comisiei au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 2 februarie 2017. La lucrările comisiei au participat 20 de deputaţi din totalul de 25 şi, în urma examinării şi prezentării opiniilor exprimate de către invitaţii din partea Ministerului Finanţelor, de către deputaţii prezenţi la lucrări, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi aprobare, Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte să ia cineva cuvântul? Vă rog, domnule deputat.

Bogdan-Iulian Huţucă Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Grupul parlamentar al PNL consideră că prognoza de creştere a produsului intern brut este una optimistă, creând tendinţa de supraevaluare a veniturilor bugetare. Aşa cum aprecia şi Consiliul Fiscal, această abordare este de natură să încline puternic balanţa riscurilor, în sensul înregistrării în execuţie a unui deficit bugetar peste cel proiectat. Analizând strategia fiscal-bugetară, observăm că prognozele sunt mult mai favorabile decât cele ale Comisiei Europene, chiar şi decât prognozele anterioare ale Comisiei Naţionale de Prognoză. În altă ordine de idei, trebuie să înţelegem că România încă se află sub braţul restrictiv al Tratatului de stabilitate fiscală şi al regulamentelor Uniunii Europene, în sensul că atunci când raportul dintre datoria publică şi produsul intern brut este semnificativ mai mic de 60%, iar riscurile sustenabilităţii fiscale sunt scăzute, obiectivul pe termen mediu ar trebui să se situeze la o limită inferioară de minus 1% din produsul intern brut. În anul 2016, aşa cum ştiţi, din cauza unor măsuri de relaxare fiscală, am înregistrat un derapaj de la obiectivul pe termen mediu, deficitul structural situându-se în jurul cifrei de 2,6%. Ceea ce ne îngrijorează pe noi este absenţa unor mecanisme de ajustare în cadrul strategiei fiscal-bugetare, aşa cum prevede Legea responsabilităţii fiscal-bugetare şi Regulamentul Uniunii Europene nr. 1466. Pentru a reveni la exigenţele din Tratatul de stabilitate fiscală, ar fi nevoie de o ajustare anuală cu 0,5% a deficitului structural pe o perioadă de 4 ani, începând cu 2017. În realitate, strategia fiscal-bugetară adânceşte derapajul faţă de obiectivul pe termen mediu în anul 2017 şi în anul 2018, în anul 2019 abia înregistrându-se o ajustare a acestui deficit aproape de nivelul anului 2016. Este drept că la nivelul Uniunii Europene există state care au făcut sau au generat investiţii majore în economie, având datorie publică excesivă şi deficit bugetar excesiv, dar acestea, în prezent, se află într-un mecanism de ajustare, pe când noi înregistrăm o creştere majoră de deficit structural. La toate aceste probleme, legea pe care o dezbatem astăzi ne propune o soluţie, aceea de a deroga de la prevederile Legii responsabilităţii fiscal-bugetare, dar ignoră totuşi un lucru: art. 148 din Constituţia României, care menţionează că consecinţele aderării la Uniunea Europeană reprezintă respectarea tuturor prevederilor regulamentelor şi reglementărilor comunitare, având prioritate asupra oricărei prevederi din legislaţia internă. Ţinând cont de acest context şi de faptul că în forma prezentată proiectul de lege nu ne asigură de eliminarea oricăror riscuri la adresa sustenabilităţii finanţelor publice pe termen mediu, Grupul parlamentar al PNL votează împotriva acestui proiect de lege. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Alte intervenţii la dezbateri generale din partea grupurilor parlamentare? Domnul Borza.

Remus-Adrian Borza Domnule preşedinte, Dragi colegi, Grupul parlamentar al ALDE va vota această lege privind derogarea unor indicatori macroeconomici şi fiscali, de la cei stabiliţi prin Legea nr. 338/2015, cu raportare la art. 26 din Legea nr. 69/2010. Prin Legea nr. 338/2015 s-au stabilit pentru 2017 câţiva indicatori pentru care se solicită de către Ministerul de Finanţe o derogare, respectiv un minus 2,77 deficit structural, raportat evident la PIB-ul României, şi un 7,4 cheltuieli salariale. Prin Legea bugetului de stat care intră de astăzi în dezbatere la comisii se propune un deficit structural de minus 2,96 şi o pondere a cheltuielilor cu salariile de 7,8, faţă de 7,4. Sigur, unii, mai cârcotaşi, evident o să spună: "Ieşim din rigorile Tratatului de la Maastricht"; chiar l-am auzit pe antevorbitorul meu. Cel care a ieşit primul din aceste rigori a fost tocmai Guvernul Cioloş, care anul trecut a raportat cu mândrie patriotică un deficit structural de 2,51. Guvernul anterior, al comunistului Ponta sau al cui doriţi dumneavoastră să-l numiţi, a reuşit o performanţă unică, de 0,6 în 2014, respectiv 0,5 deficit structural în 2015, sub acea limită de 1%, prevăzută în Tratatul de la Maastricht. Deci cel care au derogat pentru prima dată sunt onor Guvernul României Cioloş, anul trecut. Acum, sigur, noi întotdeauna am fost nişte copii cuminţi care de fiecare dată ne-am spălat pe mânuţe, am fost cu batista la purtător, cu păhăruţul de apă după noi şi am luat lecţii de la cancelarii şi de la ambasade, dar sunt alte ţări, la fel de respectabile, dacă nu chiar mai respectabile, care nu se împiedică neapărat atât de tare şi atât de mult în acest tratat. De exemplu, în 2015, Cipru a avut 8,8 deficit structural, Spania 5,8, Marea Britanie 5,7, Croaţia 5,7, Portugalia 4,5, Franţa 4%... Deci, iată, ţări...

Petru Gabriel Vlase Vă rog să încheiaţi, domnule Borza!

Remus-Adrian Borza Imediat! Dar poate mai îmi daţi din minutele dumneavoastră, domnule preşedinte! Deci iată ţări cu PIB-uri de peste 1.000 de miliarde de euro...

Petru Gabriel Vlase Domnule Borza, vă rog să încheiaţi, pentru că fiecare grup are un timp limitat. Vă rog.

Remus-Adrian Borza Deci, iată, ţări cu o economie mult mai dezvoltată, cu PIB cu o valoare de peste 1.000 - 2.000 de miliarde de euro au depăşit aceste bugete. Evident că România are, în primul rând, nevoie de investiţii. Investiţiile sunt motorul real al creşterii sustenabile a economiei, şi nu consumul. Legea bugetului de stat vine în premieră cu un PIB cu un record istoric de 815 miliarde şi cu cheltuieli bugetare de 278 de miliarde de lei care se duc pe de o parte în buzunarele fiecărui român, pe acele creşteri salariale, pe acele creşteri de pensii şi evident pe relaxare fiscală. Sigur, vorbea cineva de o abordare prea optimistă, cu o creştere de 5,2%. În măsura în care am avea stabilitate socială şi politică în ţară, acest deziderat, acest imperativ este cât se poate de tangibil.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat.

Remus-Adrian Borza Instabilitatea socială într-adevăr depreciază indicatorii contabili...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Remus-Adrian Borza Uitaţi-vă, vă rog, pe curs, cum a crescut de la 4,46 la 4,53.... (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Domnule Borza, mulţumesc. Mulţumesc. Din partea Grupului PSD, domnul Badea.

Leonardo Badea Mulţumesc, domnule preşedinte. Aş vrea să fac o scurtă precizare. În primul rând, noi respectăm ceea ce s-a stabilit prin Tratatul de la Maastricht, fiindcă ne încadrăm în deficitul de 3% şi suntem cu datoria publică sub 60%. Singurul lucru care poate fi pus în discuţie este deficitul structural, doar că România s-a grăbit în 2012 să participe la un tratat fiscal în care, obligaţia de a-l respecta o aveau doar ţările care făceau parte din Eurosistem, cele care aveau moneda euro. România nu are monedă euro şi nu face parte din Eurosistem. De aceea, discuţia ar trebui purtată în acest sens. Şi, ca să completez cu date puţin... Deficitul structural în anii trecuţi pentru Marea Britanie: 4,5%; ea n-are monedă euro, dar Spania are 2,8% deficit structural, Belgia 2,6%, Franţa 2,6% şi cred că trebuie să facem puţin şi acest proces prin care ardem etape şi să ne apropiem puţin de decalajele acestea economice şi structurale care sunt între ţara noastră şi ţările dezvoltate şi tocmai de aceea cred că actuala politică stabilită de către Ministerul Finanţelor este corectă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Nefiind amendamente, urmează... Poftim? Vă rog, domnule Movilă.

Petru Movilă Domnule preşedinte, mulţumesc frumos. Referitor la documentele-suport propuse spre dezbatere sunt două aspecte: unul de tip birocratic şi altul de conţinut. De tip birocratic sunt interesante tehnicile utilizate de aparatul tehnic, de punere la dispoziţie a documentelor, pentru că sunt publicate spre studiu, fie în format incomplet, fie scanate în format ilizibil, fie lipsite de transparenţă, documente care astfel devin doar un morman de maculatură necitibilă. Este exact ca mersul studentului la bibliotecă, bibliotecă care stă închisă până după sesiune. Dacă urmărim şi mai departe scurtul aviz dat de Consiliul Legislativ vedem că, deşi se spune că avizează la final, Consiliul Legislativ se delimitează, precizând că nu a primit anexele la adresă şi, pe cale de consecinţă, nu le-a citit. Fişierul anexă - sigur, le dăm dreptate şi celor de la Consiliul Legislativ - pentru care în acest moment nu există decât o ciornă. Avizul Consiliului Consultativ este singurul document tehnic temeinic argumentat, ce atrage atenţia asupra derapajelor şi a erorilor propuse pe aceste plafoane, pornind de la celebra Comisie de prognoză a domnului Ghizdeanu. În rest, vom vedea şi vom asista la moartea echilibrelor şi vom trăi dezechilibrele macroeconomice pe baza cărora acest tip de buget va fi avizat de comisii, dar pe care pieţele le vor corecta mai dur decât pot face Comisiile pentru buget, finanţe din Parlament şi plenul reunit al celor două Camere. Partidul Mişcarea Populară nu va vota acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, domnule deputat. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Nefiind amendamente, urmează votul final, fiind singurul proiect pe ordinea de zi. Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017, PL-x 105/2017. Lege ordinară, în procedură de urgenţă. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci propune adoptarea proiectului de lege. Suntem Cameră decizională. Vă rog să votaţi. Cine este pentru? 152 de voturi pentru. Împotrivă? 63 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc.

Ioan Munteanu Prezenţi şi nu votează!

Petru Gabriel Vlase Colegi care nu-şi exercită votul, dacă sunt? Nu votaţi... 24.