28 decembrie 2016 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată (PL-x 302/2008). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 36. Următorul. Este vorba de Proiectul de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic. Este vorba de PL-x 302. Din partea iniţiatorilor? Nu. Îl rog pe domnul preşedinte Gigel Ştirbu să prezinte raportul Comisiei pentru cultură.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată. Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond cu acest proiect spre avizare, fiind transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. În redactarea raportului, comisia a ţinut seama de avizele favorabile transmise de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, precum şi de avizele negative transmise de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi, respectiv, de Comisia pentru industrii. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în data de 5 mai 2008. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu o anexă care să cuprindă şi lista zonelor arheologice de interes prioritar şi perimetrul localităţii Roşia Montană. În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă propune respingerea proiectului de lege. Motivarea respingerii se întemeiază pe următoarele considerente: luările de cuvânt şi opiniile exprimate în cadrul dezbaterilor au condus la votul în favoarea respingerii iniţiativei legislative, ţinând cont de faptul că, în prezent, perimetrul localităţii Roşia Montană este clasat, fiind astfel protejat prin efectul legii. Vă mulţumesc mult.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii, stimaţi colegi? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final. Are caracter organic.